Omvärld, omprövning och omställning

När Sadev var fortfarande verksamt, kunde en insiktsfull framåtblick för den egna verksamheten se ut så här:

Den snabba utvecklingen i tidigare låginkomstländer och förändringen inom forna diktaturer har lett till livlig debatt om och omprövning av biståndets roll.

De snabba förändringar ställer högre krav än någonsin på alla oss som på olika sätt arbetar med svenskt utvecklingssamarbete.

När Statskontoret presenterade rapporten ”Styrning av svensk biståndspolitik” så bekräftades mycket av det Sadev själva sett. Trots uttalade behov av utvärderingar och resultatinformation finns inte alltid insikter om hur de ska användas.

SADEV:s uppdrag är unikt och intresset för hur vi arbetar är stort från aktörer inom bistånd i hela världen. Därför känns det extra bra att Sveriges organisering av utvärderingsverksamheten utreds och utvecklas. Det hjälper oss att bli ännu bättre. Personligen tror jag att mångsidighet och pluralism är nyckeln till framgång inom vårt verksamhetsområde.

Inom myndigheten har vi börjat en större satsning på vår kompetensutveckling och kvalitetssäkring. Till oss har vi knutit rådgivare utanför Sverige som bistår oss i kompetensutveckling och kvalitetssäkring genom sina kunskaper avseende framför allt utvärderingsmetodik, multilateralt bistånd och säkerhet/konflikt. Vi vidareutbildar oss i utvärderingsmetodik och bjuder in föreläsare från universitet i Sverige och utomlands. I enskilda utvärderingar engagerar vi personer från flera håll i världen.

Året som gått har vår utvärderingsverksamhet i huvudsak ägnats åt regeringsuppdrag. Vi har också arbetat med utvärdering av multilateralt bistånd. De stora volymerna och frågetecken kring interna utvärderingars kvalitet bidrar till behov av information och kunskap om det multilaterala utvecklingssamarbetet. Vi har aktivt arbetat för att sätta multilateralt bistånd på den internationella dagordningen bland utvärderare.  Vi bidrar också till metodutvecklingen på området genom bland annat samutvärderingar. Det arbetet fortsätter.

Våra utvärderingar ska vara av hög relevans för beslut. Vår egen omvärldsbevakning är central i det arbetet. I det ingår också att vara öppen för vad olika biståndsaktörer identifierar som viktigt att utvärdera. Trots att värdet av utvärderingar uppmärksammans mer och mer, kan vi på SADEV konstatera att långt ifrån alla ser potentialen. Därför är det mycket angeläget för oss att både identifiera ”rätt” utvärderingsobjekt och överbrygga eventuell rädsla som vårt arbete kan väcka. Det ställer vår pedagogiska förmåga på prov och vi har inlett ett arbete med att förbättra vår kommunikation. En sak är säker: vi kommer att fortsätta poängtera vikten av dialog före, under och efter utvärdering.

För oss på SADEV handlar det ständigt om att identifiera var och hur vi bäst kan uppfylla vårt unika uppdrag och vår vision: utvärderingar som gör skillnad.