Regeringsuppdrag att utvärdera informations- och kommunikationsverksamhet

SADEV fick för några år sedan i uppdrag att utvärdera ”genomförande och effekter av den informations- och kommunikationsverksamhet som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (sida), i enlighet med regeringens strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället”.

I fokus står strategin för informations- och kommunikationsverksamhet och en jämförelse ska göras med liknande verksamheter. Avsikten är att SADEV ska ge underlag inför den fortsatta utvecklingen av informations- och kommunikationsverksamheten, inklusive regeringens styrning inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete.

Sadev betraktade uppdraget som mycket viktigt, inte minst då förhållandena i världen och därmed utvecklingssamarbetets förutsättningar, snabbt förändras och det mången gång kan vara svårt för både allmänheten och de som arbetar med utvecklingssamarbete och bistånd att inhämta korrekt och adekvat information.